Het handboek van de CO2-Prestatieladder schrijft voor dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
 
Rensa participeert in de volgende keteninitiatieven:
 

Rensa is lid van Evofenedex. Evofendex is een ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Zij zorgen ervoor dat de leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen.

Dit doen zij door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door de leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. Evofenedex  beschikt over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.

 

Enkele doelstelling zijn:
•  Goed vervoer klimaat nationaal en internationaal.
•  Goede infrastructuur voor alle modaliteiten.
•  Lobby voor gezamenlijk zaken doen en het verbeteren van kennis over logistiek en nationaal en internationaal zaken doen.

 

De transportmanager van Rensa heeft zitting in de raad van eigen vervoer. Rensa heeft met eigen vervoer en het wegvervoer in het algemeen, ook te maken met dossiers die het eigen wagenpark, betreffen, zoals maten en gewichten, de digitale tachograaf en opleidingen voor chauffeurs. Al met al is Evofenedex een prima ruggensteun voor de Rensa bij eventueel logistieke / transport vraagstukken, en daarnaast speelt Rensa een actieve rol door informatie te delen van praktijkervaringen.

Update februari 2023 - In 2021 realiseerden de 4.500 leden van Techniek Nederland een omzet van ongeveer 20 miljard euro. Dit werd gedaan bij woningen, ziekenhuizen, kantoren, tunnels, rioolwaterzuiveringsinstallaties, fabrieken, snelwegen en overal waar maar techniek bij komt kijken. Een grove schatting is dat hiervan voor circa 40 procent aan materialen werd ingekocht. Al deze producten met een totale waarde van ongeveer 8 miljard, van wandcontactdoos tot warmtepomp, van led armatuur tot luchtbehandelingscast, van badkuip tot bliksemafleider, is op een bepaalde manier verpakt.

Circulariteit wint terrein in de installatiebranche. Steeds meer opdrachtgevers - van overheid, commerciële vastgoedeigenaren tot woningcorporaties - vragen of eisen circulaire oplossingen voor hun projecten. Vaak hebben deze circulaire oplossingen betrekking op de installaties zelf. Denk aan een modulair ontwerp, losmaakbaar installeren, refurbished producten en levensduurverlengend onderhoud.

Waarom richten we ons nu dan op de verpakkingen en niet de installaties? Omdat verpakkingen universeel zijn. En het zijn niet alleen de installaties die een milieu-impact hebben. De verpakkingen van deze installaties en haar componenten bestaan uit onder meer plastic, piepschuim, karton, lijm en inkt. Dit legt druk op het gebruik van (fossiele) grondstoffen, resulteert in een grote afvalstroom, veel logistieke bewegingen en daarmee milieu- en financiële kosten. De uitdaging is om deze verpakkingsstroom te reduceren en de verpakkingen zelf te verduurzamen. Daarbij geldt: de niet-gebruikte verpakking is de meest duurzame verpakking. En we willen vanuit de focus op de verpakkingen zeker de opstap maken naar de installaties zelf. Techniek Nederland is initiatiefnemer van het convenant waarbij de een aantal marktpartijen meehelpen met de ontwikkeling er van. De deelnemende koplopers zijn:

•  Scheider Electric
•  TBI
•  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
•  Equans
•  Kuijpers
•  Wasco
•  Technische Unie
•  Spie
•  Rensa Family Company
 
De wil is er, maar het ontbrak aan de gemeenschappelijke vraag. Maar zoals zo vaak in de keten van fabrikant, groothandel, installateur en opdrachtgever kan een enkele schakel het ultieme verschil niet maken. De inspanningen van de som der delen levert meer op dan de afzonderlijke inspanningen. Daarom is het zo bijzonder dat een enthousiast team personen vanuit de verschillende schakels de handschoen hebben opgepakt. Want alleen in deze gezamenlijkheid komen we tot slagkracht en hebben de leveranciers des te meer argumenten om te investeren in duurzamere alternatieven.

Samen is een convenant opgesteld dat de komende jaren onszelf hard aan het werk zet. Want dat is het ultieme doel van dit convenant: het stellen van een eenduidige en gedragen vraag richting de leverancier om te veranderen. Maar het blijft niet bij de vraag. We willen juist samen optrekken met de leveranciers in het praktisch realiseren van deze circulaire ambities. Algemener geformuleerd: we willen een omslag in denken en een verandering in handelen. Het normale niet meer normaal vinden, bij onszelf afvragen waarom doen we wat we deden. Continu op zoek naar hoe het slimmer, efficiënter en met meer aandacht voor het milieu kan. Als wij daarmee de hele keten in beweging krijgen en vanuit de verpakkingen uiteindelijk ook doorgaan naar de installaties zelf, dan pas kunnen we zeggen dat we een fundamentele stap op weg naar een circulaire wereld hebben gezet.

Binnen het convenant is er vertegenwoordiging vanuit Rensa als kartrekker voor de pilotgroepen: •  Piepschuimreductie in verpakkingen
•  • Gebruik QR-codes ipv papieren documentatie in verpakkingen
• •  Taskforce groothandels (Rensa, Technische Unie, Oosterberg, Wasco en Rexel)
Update maart 2022 - Begin 2021 heeft Rensa het initiatief genomen om een consortium te starten voor een ZE-truck demonstratie traject. In februari 2021 draait Rensa een proef voor een maand met een volledig elektrische Zero Emission (ZE) Renault truck type D. Medio juli 2021 is Rensa een consortium gestart met medewerking van Logistics Valley en Renault Trucks Nederland samen met meerdere transporteurs uit de regio, een consortium met als doel de brandstof transitie te versnellen. Het betreft een demonstratie project waarbij over een periode van een jaar een Renault ZE truck dagelijks wordt ingezet door de deelnemers. De deelnemende partijen zijn:

•  JCL logistics
•  Schotpoort Connect
•  Aloys Roemaat Transport
•  DDS Trucking
•  Visser Transport
•  Rabelink Logistics
 
Tijdens het traject wordt er praktijkdata verzameld en gedeeld met alle betrokken partijen. Het consortium wil hiermee het goede voorbeeld geven en andere transporteurs enthousiasmeren om daar waar het kan over te gaan op elektrische trucks. Het consortium gebruikt hiervoor de steun van overheid en opleidingen. Maart 2022 sluit Rensa als laatste test bedrijf af na 7 maanden praktijk gebruik van de ZE-Truck. Er komt een conclusie rapport dat gedeeld wordt onder de consortium partijen. Het rapport kan ook als blauwdruk gebruikt worden voor andere consortia.
Update februari 2023 - Begin 2022 is er een start gemaakt aan een samenwerking voor een pilot traject in de gemeente Groningen. Het plan is om een licht elektrisch voertuig (LEV) beschikbaar te stellen inclusief een voorraadservice en onderhoudsonderdelen voor een installatiemonteur, waarmee hij makkelijk en emissieloos de stad Groningen in kan om zijn service werkzaamheden uit te voeren bij particulieren. Rensa vestiging Groningen is de thuisbasis. Installateurs lijken het spannend te vinden en moeten overtuigd worden voor deelname. Eind 2022 en begin 2023 start de projectgroep een charme offensief om deelnemende installateurs te werven. De deelnemende partijen zijn:

•  Gemeente Groningen
•  Century
•  Neroa
•  Lanting
•  EnergieWacht
•  Rensa Family Company
 
Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel voertuigen in binnenstedelijk gebied gebruikt worden voor bouw- en onderhoudsgerelateerd werk. Met een LEV en de juiste voorraad service onderdelen worden ruimte, bewegingen en CO2 bespaard.
Update maart 2022 - Circospin ontzorgt de installatie- en industriebranche met praktische en ketenbrede circulaire oplossingen met de focus op CV-pompen, door het samenbrengen van drie kernbegrippen: circulair, sociaal en verbindend.

Circulariteit ontstaat niet vanzelf, maar is een proces wat Circospin binnen een keten opzet en uitvoert. Waar we collectief waarde destructie omzetten in ecologische-, sociale- en economische waarde creatie. Circulariteit is dan ook niet langer een marketing buzz woord, maar een bittere noodzaak om als keten te werken naar een economie zonder afval. Voor ons nu, voor de volgende generatie straks en voor allen die daar op volgen!

Maar om zo ver te komen is praten goed maar niet genoeg, we moeten doen! Met onze pragmatische aanpak leveren we praktische oplossingen die de keten ontzorgt en voorziet van inzicht wat we samen circulair doen en bereiken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat verder dan circulariteit alleen en betekent ook een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke– en sociale problemen. Het sociale component staat daarom centraal in onze integrale visie en nemen wij mee in al onze activiteiten. Door onze samenwerking met arbeids- en mensontwikkel-bedrijven voorzien wij in waardevol werk voor mensen met een kleine of wellicht grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De veelvoud van variatie in producten en werkzaamheden, voorziet hierbij altijd in passen werk om mee te doen naar werkvermogen.

Minstens zo belangrijk is ook de scholing en opleiding van deze mensen, met als doel ze uiteindelijk zo veel mogelijk onder te brengen in de reguliere maatschappij. Met het nijpend tekort aan technische personeel, op alle werkniveaus, voorzien wij hier in een actieve bemiddelingsrol naar de partners.

Als spin in het web verbindt Circospin diverse partijen als keten aan elkaar, om collectief tot praktische circulaire oplossingen te komen voor end of life producten. We combineren de kennis en kunde die zich in de keten bevindt met onze expertise en ontzorgen de partijen met de concrete uitvoering hiervan.

We doen dit onafhankelijk en objectief om de keten brede regie te kunnen voeren. Met respect voor ieders belang, helderheid over de wederzijds verwachtingen en transparant over de resultaten. Alleen samen bereiken we een circulaire economie, met de focus op hergebruik van producten maar als totaal het hergebruik van grondstoffen. Nu is het moment om als keten de handen ineen te slaan en deze uitdaging op te pakken. We hebben nog maar 9 jaar te gaan om aan de 50% norm van de overheid te voldoen.

Rensa is één van de partners en samen werken we dagelijks aan circulaire oplossingen voor end-of-life producten en creëren hiermee ecologische- sociale en economische waarde.

Hierbij zijn de partners de trendsetters binnen hun branche of werkterrein, die circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen diep geworteld hebben in het DNA. Door additionele inzet en support geven we, met onze toegevoegde waarde, een versnelling aan de opstart en executie.
Update maart 2022 - Rensa helpt scholing ontwikkelen voor het MBO. Het scholen van de MBO studenten in digitale technieken zoals Revit is essentieel om ze voor te breiden op hun toekomstige functies. Rensa is dan ook een belangrijke partner in de RIF smartbuilders zie voor meer informatie Home - Smart Builders (smart-builders.nl).
Update maart 2022 - Begin 2022 heeft Rensa het initiatief genomen om voor haar vrachtauto’s de brandstof HVO100 te testen in samenwerking met Kuster Energie. Tijdens de test wordt er HVO100 getankt door 2 crachtwagens, 1 trekker/trailer combinatie en 1 distributie vrachtwagen. Er wordt gedurende 4 maanden HVO100 getankt en beide partijen monitoren gedurende deze periode de resultaten.

Het doel van de test, is het meten van het verbruik van de auto’s ten opzichte van HVO20, om zo een goed beeld te krijgen bij een brandstof die nog relatief weinig wordt ingezet. Praktijkervaring opdoen met de techniek van de auto’s, de brandstof en het verbruik in de Rensa-omgeving kan tot een beluit leiden om in de nabije toekomst HVO100 te gaan gebruiken. Tijdens het traject wordt er data verzameld door Kuster Energie en Rensa. HVO100 levert een CO2-reductie op van 90% ten opzichte van een diesel vrachtauto.
Update februari 2023 - Lean & Green is marktleider in CO₂-reductieprogramma's voor de logistieke sector. Met hulp van duurzame maatregelen en door de community aangedragen 'best practices' helpen bedrijven onderling bedrijfskosten besparen én tegelijkertijd de CO₂-uitstoot te verminderen. Rensa is één van de actieve deelnemende koplopers die samen met andere bedrijven het programma helpt ontwikkelen vanuit de praktijk als technisch groothandel met eigen transport. Zo blijft het programma aansluiten bij de praktijk. Actieve deelname betekent meedoen aan ontwikkelsessies en regelmatig contact met de programma manager van Connekt (L&G) maar ook ‘best practices’ delen in de vorm van presentaties en workshops tijdens congressen. Als bezitter van een 3e L&G Star wil Rensa graag het goede voorbeeld geven. Door samen het programma te ontwikkelen laat Rensa zien een steentje bij te dragen aan deze ontwikkeling. 
 
Om de CO₂-footprint jaarlijks in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling te verminderen moet de uitstoot van bedrijven inzichtelijk gemaakt worden. Er zijn een aantal factoren die meewegen in het berekenen van de CO₂-footprint. Denk aan het type vrachtvervoer, materieel, modal split en de logistieke efficiëntie. Door data inzichtelijk te maken weet Rensa waar de verbeteringen zijn te behalen en hoe die het beste door te voeren zijn. Het delen van deze data geeft inzicht in waar je staat in de markt en maakt inzichtelijk hoe je in het netwerk kunt samenwerken.
 
De goederenstromen op de kleine en dichtbevolkte oppervlakte van Nederland groeien. Met maatschappelijke uitdagingen als congestie, verstedelijking, milieueisen en de opties binnen containervervoer en hinterland is een vernieuwing van logistieke processen vereist. De invoering van zero-emissiezones in grotere steden heeft effect op de stadslogistiek, zoals de invoer van bouwmaterialen, horeca-levering en de retail & fashion. Stadhubs kunnen bijvoorbeeld oplossingen bieden in het verduurzamen van de toevoer aan producten in steden. Innovatieve magazijntechnologieën helpen de productiviteit en effectiviteit in de opslag en verwerking van goederen te bevorderen en het jaarlijkse energiegebruik te verminderen. Rensa doet actief mee aan de ontwikkeling van het programma, samen met andere koplopende bedrijven. Begin 2023 heeft dit geresulteerd in een 4e Lean and Green Star. Rensa is daarmee de eerste technische groothandel met een 4e L&G Star in Europa.
Rensa is actief lid van de BedrijvenQluster Achterhoek. De BedrijvenQluster  is een kennisplatform van en voor bedrijven in de Achterhoek. Het platform wil alle bedrijven die lid zijn sterker maken en de kennis van alle deelnemers vergroten. Dit gebeurt door themagerichte masterclasses en bijeenkomsten en het uitwisselen van kennis binnen het netwerk. BedrijvenQluster Achterhoek biedt naast het kennisplatform een informeel businessnetwerk rond topsport, in het bijzonder volleybalteam Orion. Deelnemers hebben gratis toegang tot alle wedstrijden en daarmee tot het zakelijk netwerk. 
 
Masterclasses
De masterclasses zijn dé gelegenheid om kennis te delen en uit te breiden. Elk jaar organiseert BedrijvenQluster Achterhoek masterclasses rond een steeds wisselend thema en met steeds andere docenten, afkomstig van Nederlandse businessuniversiteiten en/of consultancybureaus. In 2019 stonden er vijf intensieve sessies rond het thema “Duurzaamheid” op het programma. De Masterclass, gegeven door The Natural Step, biedt het raamwerk, het proces en een gedeelde taal voor het zichtbaar maken van je ambities en het formuleren van je geconcretiseerde plannen. In 5 stappen naar een duurzaam bedrijf. De Masterclass  bestaat uit de volgende onderwerpen, gebaseerd op het Natural Step stappenplan voor een versnelling naar duurzaamheid:
 
1. Gedeelde taal, basiskader Duurzaamheid: wat is duurzame ontwikkeling, hoe ziet het systeem eruit, wat zijn de kaders?
2. Toepassing in de het eigen werkveld: Hoe verhouden bestaande of nieuw te formuleren projecten, drijfveren van deelnemers, gebruikte systemen, processen en instrumenten zich tot elkaar binnen het raamwerk van The Natural Step en hoe kan een en ander vervolgens bijdragen aan de versnelling naar duurzaamheid.
3. Bedrijfsbezoek: ter inspiratie wordt er een bezoek aan een bedrijf gebracht dat het raamwerk toepast in de praktijk. De theorie en de geleerde lessen krijgen een verdieping.
4. Duurzaam leiderschap: werken aan het ontwikkelen van een korte- en middellange termijnplan, maken strategische keuzes en gaan in op het bereiken van succes door middel van duurzaam leiderschap.
5. Aan de slag - duurzaam succes boeken: Deze sessie richt zich op de implementatie van de gekozen aanpak in de eigen organisatie. Hoe kan duurzaamheid en duurzaam denken verder  in de organisatie gebracht worden en ervoor zorgen dat het onderdeel wordt van het DNA van de eigen organisatie. 
 
Bijeenkomsten
Naast de masterclasses organiseert BedrijvenQluster Achterhoek business bijeenkomsten. Hier behandelen één of meer sprekers van bedrijven uit de Achterhoek actuele casussen en onderwerpen. Ook hier is er alle ruimte voor het delen van kennis en ervaringen. De bijeenkomsten zijn daarnaast een ideale gelegenheid voor het onderhouden en/of uitbreiden van uw netwerk. De bijeenkomsten vinden plaats in de Topsporthal Achterhoek. De reeks bijeenkomsten bestaat uit een aantal avonden, steeds met wisselende thema’s en sprekers.
Rensa is lid van IG&D. Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid, regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan werd in 1993 uit de toenmalige Sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening ingebed in de Stichting Doetinchem ’70, opgericht in 1966 als promotieorgaan van de gemeente Doetinchem, de Vereniging Industrie Groothandel & Dienstverlening opgericht. IG&D Bedrijvig Doetinchem is dé belangenbehartiger van het Doetinchemse bedrijfsleven.
 

IG&D komt op voor de belangen van haar bijna 275 leden. Vanuit die rol voeren we de dialoog met overheid en politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem en Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.

Binnen de 7 portefeuilles van IG&D, werken we voor en met onze leden samen met anderen uit verschillende werkvelden aan een optimaal economisch klimaat in Doetinchem. IG&D fungeert als platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs.

IG&D gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Onze goedbezochte ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn sinds jaar en dag de ideale plek voor het leggen van nuttige contacten. Door elkaar te ontmoeten, in elkaar te investeren en – vaak verrassende – samenwerkingen te zoeken, kunnen we elkaar en onze regio economisch en sociaal versterken.

 

Commissies en werkgroepen
• Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
• Commissie Parkmanagement
• Projectgroep Arbeid en Scholing waaronder het ‘Technieklokaal ‘ valt.

 
Technieklokaal Doetinchem en Bronckhorst
Vanuit de stichting Technieklokaal worden jaarlijks  2300 basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt voor energiebesparing en ze maken dan ook een leuk werkstukje . Daarnaast kan het de leerlingen helpen in de beroepskeuze. Het bedrijfsleven helpt daarbij. Rensa is steunt door middel van de "Vrienden van het Technieklokaal".
Daarin kunnen alle Doetinchemse, Bronckhorster en Doesburgse ondernemingen kenbaar maken dat zij individueel betrokken zijn bij het Technieklokaal.
• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen
• Commissie Duurzaam in Doetinchem (DUID)
• Commissie Activiteiten en Thema’s
• Communicatie en Ledenwerving
 

Meer informatie is te vinden op: www.igddoetinchem.nl en www.technieklokaaldb.nl

Innovatie en kennismanagement van Rensa family is gelokaliseerd in het innovatiecentrum de Steck in Doetinchem. In deze voormalige bibliotheek (www.desteck.nu)  zijn naast Rensa een 10 tal andere bouw gerelateerde bedrijven aanwezig. Met de aanwezigheid van Rensa family in de Steck kunnen we de ideeën op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk met andere bedrijven verder door ontwikkelen. Onder begeleiding van K&I lopen er continue een aantal studenten stage. Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd worden voor klanten, leveranciers en personeel van de Rensa Groep en andere belangstellende.

Als bedrijf met Achterhoekse roots is Rensa actief betrokken bij de ontwikkeling van deze regio. Zij neemt deel aan thema tafel achterhoek 2030  (achterhoek2030.nl) Daarin is zijn actief betrokken in projecten op het gebied van hergebruik bouwmaterialen, digitale ondersteuning customer journey bij energiebesparende maatregelen, toepassing waterstof, lokale warmtenetten en vermindering transportbewegingen. Rensa neemt actief deel aan de thematafel Circulaire Economie & Energietransitie.

Update januari 2021 - Een van de grootste uitdagingen van de bouwsector ligt in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben een aantal partijen een paar jaar geleden samen het Platform Logistiek in de Bouw opgericht. Het Platform Logistiek in de Bouw is opgericht door Bouwend Nederland, Programma Duurzame Logistiek/Connekt, TU- Delft, TLN, TNO: Mobiliteit en Logistiek, EVO, HIBIN en de Hogeschool Rotterdam. Zij zijn er al geruime tijd van overtuigd dat er veel winst te halen valt in de manier waarop processen vormgegeven worden in de bouw.

 

Goed op weg
Een conclusie uit een onderzoek van het platform is dat arbeidsproductiviteit van bouwvakkers op de bouwplaatsen door onder meer de haperende bouwlogistiek laag is. Het percentage ligt tussen de veertig en vijftig procent. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de meeste goederen vaak niet op de juiste tijd en plaats worden afgeleverd. Als een metselaar 's ochtend wil beginnen dan weet hij vaak niet of zijn spullen en materialen al klaarliggen voor zijn werkzaamheden op die dag. Die productiviteit kan omhoog met dertig minuten per dag als leveranciers en de hoofdaannemer nauwer samenwerken. De leverancier zit steeds vaker op de schoot van de hoofdaannemer.

 

Theorie omzetten in praktijk

De resultaten van het onderzoek van het Platform Logistiek in de Bouw, waaraan 115 bouw gerelateerde bedrijven deelnamen, vormen het uitgangspunt voor een vijfjarig onderzoekstraject vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), waarin Dinalog, NWO en TNO zich hebben verenigd. Dit onderzoek, 4C (Cross Chain Control Center) in bouwlogistiek, wordt verricht in het kader van de topsector Logistiek. Binnen het onderzoek hebben marktpartijen, overheid en kennisinstellingen veel theoretische kennis opgedaan. Die kennis moet nu worden onderbouwd met mogelijke oplossingen aan de hand van ‘best practices’.

 

Rensa praktijk voorbeelden
Rensa heeft het aantal samenwerkingsvormen die tot een meer efficiënte bouwlogistiek hebben geleid verder uitgebreid in 2020. Naast deelname aan het platform is Rensa vooral bezig met het in praktijk brengen van bouwlogistieke trajecten waarbij duurzaamheid ook een onderdeel vanuit maakt. Het gaat hier dan om de gehele bouwketen waar de besparingen te behalen zijn en niet zozeer het aandeel van Rensa. Rensa werkt in 2020 gemiddeld aan 20 bouwplaats logistieke projecten per keer.

Meer weten? Ga naar www.logistiekindebouw.nl

Rensa Verwarming & Ventilatie werkt samen met Stadsmijn Achterhoek in Groenlo, evenals verschillende woningcorporaties. Samen bundelen ze hun krachten om circulariteit te bevorderen en diverse bouwmaterialen en bruikbare artikelen een tweede kans te geven.

Deze samenwerking richt zich op het verzamelen van verschillende bouwmaterialen en praktische items, veelal afkomstig van bouw- en renovatieprojecten. In eerste instantie concentreert Rensa zich op het inzamelen van diverse circulaire items, zoals wastafels, spiegels en kranen. De verzamelde artikelen worden zorgvuldig gescreend, gereinigd en/of gerenoveerd door Rensa, waarna ze weer beschikbaar worden gesteld via Stadsmijn aan woningcorporaties en aangesloten onderhoudsbedrijven.

Dit initiatief is voornamelijk actief in Oost-Nederland, maar kan elders ook worden benut. Rensa streeft ernaar een waardevolle bijdrage te leveren aan een meer circulaire economie door circulaire artikelen een tweede leven te geven.

Update januari 2023 - Rensa Verwarming & Ventilatie heeft in december 2020 een driejarig contract getekend met Cirkelregio Achterhoek. Cirkelregio is een onderdeel van Cirkelstad, waar ook New Horizon een kennispartner van is. Rensa gaat in de Achterhoek het gebruik van circulaire materialen stimuleren door onder meer met gemeentes en woningcorporaties in contact te treden. Een eerste prestatie is een plek in de Gelderse Circulaire Innovatie top 20 met het Re-pump Programma. 4 keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij vertegenwoordiging vanuit Rensa aansluit.

Update februari 2023 - Simpel gezegd bestaat het Woco2Woco concept in de regio Achterhoek uit het oogsten van materialen bij de ene corporatie om vervolgens de geoogste materialen regionaal weer opnieuw te gebruiken bij een ander corporatie. Tussentijds kunnen de producten en materialen herbewerkt worden voordat ze opnieuw ingezet worden. Het hoofddoel bestaat uit het samenbrengen van vraag en aanbod van producten en materialen die vrijkomen bij werkzaamheden.

• De bestaande woningvoorraad van de corporaties in de Achterhoek (ACO) en in Twente (WoON).
• Door alle ketenpartners zoals corporaties, onderhoudsdiensten, oogsters en leveranciers als partners samen te werken, kunnen we een stap zetten tegen het gebruik van nieuwe grondstoffen
• en wordt de bewustwording van de circulaire transitie in de Achterhoek en Twente fysiek geborgd.
 

De deelnemers zijn: De Woonplaats, Wonion, Site, Domijn, Welbions, Viverion, ProWonen, Stadsmijn Achterhoek, Omgekeerd bouwen, Bergevoet Doetinchem, BMN groep, WAM & van Duren, Noabers Vastgoed, Rensa, Circulair ambachtscentrum / BUHA, Studio Dot, Technische Unie.

Update februari 2023 - Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. Maar dat doen we niet altijd alleen. Zo werken we sinds 2013 samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem onder de naam Innovatiehub Doetinchem. Acel Installaties is als vierde bedrijf bij de Innovatiehub Doetinchem aangesloten in juni 2021.

 

De Innovatiehub bestaat uit een groep studenten van verschillende studierichtingen en van verschillend opleidingsniveau (MBO, HBO en Universitair). De studenten komen stage lopen of afstuderen bij één van de vier bedrijven op een specifieke opdracht. Ze werken individueel aan hun eigen opdracht maar kunnen ook gezamenlijk groepsopdrachten uitvoeren. Daarbij worden ze ondersteund door de projectmanager van de Innovatiehub Doetinchem en zijn er regelmatig trainingen en bijeenkomsten.

 

Het doel van deze samenwerking is om de continuïteit van de inspanningen van de studenten te waarborgen en daardoor blijvend met innoverende zaken bezig te zijn. Onze Innovatiehub zorgt hierdoor voor vernieuwing, verjonging en verbinding. Studenten krijgen bovendien letterlijk en figuurlijk de ruimte om tot frisse, creatieve en innovatieve oplossingen te komen.

 

Sinds de oprichting is de Innovatiehub steeds beter vindbaar voor de collega’s en zijn er op regelmatige basis studenten te vinden op de verschillende afdelingen bij de vier bedrijven die onderdeel zijn. Momenteel, maart 2023, lopen er 26 studenten stage of zijn bezig met hun afstudeeronderzoek bij een van de bedrijven.

 

Resultaten bij Rensa
Zowel vanuit het HBO en MBO doen studenten een meewerkstage binnen de bedrijven. Tijdens deze stage worden ze ondergedompeld in de werkzaamheden van hun toekomstige beroepenveld. De studenten ondersteunen hun collega’s en krijgen soms de verantwoordelijkheid over hun eigen (deel-)projecten. Naast deze taken voeren sommige studenten ook een kleinschalig onderzoek uit, gericht op het verbeteren of analyseren van problemen die spelen op de afdeling. Een voorbeeld van dit type onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Facility. Hier is onderzoek gedaan naar de standaardisatie van meldingen in TOPdesk. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het efficiënt functioneren van de afdeling.

 

Naast de meewerkstages zijn er ook een aantal afstudeeronderzoeken geweest binnen Rensa. Deze studenten werken in principe niet mee met de collega’s maar richten zich met name op een vraagstuk op een afdeling. Een aantal voorbeelden van resultaten van deze afstudeerscripties:

 

- Duurzaamheid en communicatie (HAN) - Duurzame toekomstbestendigheid (HAN) - Vepakkingen in de keten (HAN) - Optimizing the outbound logistics network - Effectief implementeren van een E-Learning Office 365 - Analyse van generale implementatiemislukkingen voor Self-Service Business Intelligence - Eigen regie op vitaliteit bij Rensa - Doelgroep analyse nieuw product + realisatie nieuwe website - Optimalisatie klantorderproces - Ontwikkeling transport + inzet landelijke transporthubs - Softwarestandaardisatie energiecalculatie – Alternatief voor kartonnen verpakkingen voor kleingoed – Nieuwe leermodules voor medewerkers – Optimaliseren betrouwbare plandata voor betere inrichting transport

 

De studenten maken tijdens hun stage kennis met de stagiaires van de overige bedrijven binnen de hub, maar delen ook kennis en informatie met de overige hubs zoals Innovatiehub Achterhoek-Liemers (Ubbink Doesburg, Vink Kunststoffen Didam, HSF Duiven en Altop Beek), Innovar (Waterkracht, Contour en Van Raam in Varsseveld) en IIME (Q-concepts Doetinchem). Er worden gezamenlijke onderzoekstrainingen en brainstormsessies georganiseerd en studenten geven feedback op elkaars werk.

 

Met ondersteuning van de hub wordt geprobeerd om innovatieve ontwikkelingen binnen de bedrijven aan te jagen en aan te vullen met kennis en ideeën van studenten. Samenwerking en kennisdeling zijn een essentiële factoren om deze innovatie te waarborgen.

 

Meer weten? Ga naar www.innovatiehub.com

Update maart 2022 - Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet volledig in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren.

Rensa heeft een Revit-plugin ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit de Revit ontwerptekening, een betrouwbare materiaallijst te genereren. De materiaallijst is geschikt om in te lezen in het ERP pakket waarmee wordt besteld. Hierdoor wordt veel tijd bespaard in het bestelproces en is de kans op fouten in bestellingen tot een minimum gereduceerd.

Hierbij werkt Rensa samen met stichtingen ETIM en 2BA in het kader van de uniforme object bibliotheek. Rensa is een partner in de Digideal DigiGO programma digitaal stelsel ontwikkeling (DSGO) welke een van binnenlandse zaken in 2021 een substantieel subsidie heeft verkregen.

In 2022 worden een aantal use-cases van Rensa uitgewerkt om de uitwisseling van informatie tussen verschillen gebruikers en pakketten te optimaliseren.
Update januari 2023 - Omdat Rensa deelnemer is aan het Lean and Green programma, maken zij ook gebruik van het CO2 analyse programma BigMile. Met deze tool kan Rensa CO2 toewijzen aan levering. In de berekening wordt rekening gehouden met het type brandstof, het getransporteerd volume en de levering als onderdeel van een geplande route. Deze kennis gebruikt Rensa in de doorontwikkeling van de CO2-analyse.

In 2021 zijn de eerste gesprekken gevoerd over CO2 en stikstof allocatie van transport naar en van de bouwplaats. Topsector logistiek, Lean and Green en BigMile zijn hier bij betrokken. Het innovatie traject heeft als doel om een platform te ontwikkelen waar de transporterende partij de data deelt op aanvraag van de aannemende partij van het bouwproject. In 2023 is de eerste aanzet voor diverse pilot trajecten gestart met o.a. Dura Vermeer en transporteur LCW.

Update maart 2022 - Rensa is onderdeel van het MMIP-consortium. De MMIP-subsidie is bedoeld om grote stappen te zetten in de energietransitie. Rensa heeft samen met de HAN en Saxion een warmtepompconfigurator in 2021 opgeleverd waarmee warmtepompsystemen gesimuleerd kunnen worden. Dit project is afgerond.