Het handboek van de CO2-Prestatieladder schrijft voor dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
 
Rensa participeert in de volgende keteninitiatieven:
 

Rensa is lid van Evofenedex. Evofendex is een ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Zij zorgen ervoor dat de leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen.

Dit doen zij door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door de leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. Evofenedex  beschikt over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.

 

Enkele doelstelling zijn:
•  Goed vervoer klimaat nationaal en internationaal.
•  Goede infrastructuur voor alle modaliteiten.
•  Lobby voor gezamenlijk zaken doen en het verbeteren van kennis over logistiek en nationaal en internationaal zaken doen.

 

De transportmanager van Rensa heeft zitting in de raad van eigen vervoer. Rensa heeft met eigen vervoer en het wegvervoer in het algemeen, ook te maken met dossiers die het eigen wagenpark, betreffen, zoals maten en gewichten, de digitale tachograaf en opleidingen voor chauffeurs. Al met al is Evofenedex een prima ruggensteun voor de Rensa bij eventueel logistieke / transport vraagstukken, en daarnaast speelt Rensa een actieve rol door informatie te delen van praktijkervaringen.

Update mei 2024 - Voor Rensa betekent afvalneutraal dat de totale hoeveelheid materiaal die Rensa toevoegt aan de keten, ook weer hergebruikt of gerecycled wordt. Er wordt maandelijks gemonitord hoeveel verpakkingsmateriaal door RFC wordt toegevoegd in de keten en hoeveel afval er wordt afgevoerd. Rensa is lid van de Taskforce Groothandel binnen het Brancheplan Verpakkingen. Samen met andere groothandels worden er gezamenlijke acties ondernomen om de verpakkingen van leveranciers te verduurzamen. Bekijk hier de acties voor het verminderen, verduurzamen en hergebruiken van verpakkingen.

Update februari 2024 – in 2023 Heeft Rensa het initiatief genomen om samen met de deelnemende groothandels een taskforce te starten binnen het brancheplan verpakkingen. Het doel van de taskforce is om te onderzoeken wat de gezamenlijke delers zijn binnen et thema. De inventarisatie wordt gebruikt om acties uit te zeten naar producenten en leveranciers ten behoeve van een meer duurzame verpakkingsstroom van de leveranciers naar de groothandel. Er is een gezamenlijke oproep geplaatst voor deelname aan het brancheplan. In 2023 zijn de eerste pilot trajecten gestart en zijn er meerdere gesprekken gevoerd met leveranciers over het samen verduurzamen van de verpakkingsketen onder het mom van, ‘de kraan moet dicht’.

Rensa bouwt aan een goede verpakking- en afval monitor. Vanaf 2021 wordt er data verzameld en de monitor ontwikkeld ter bevordering van de kwaliteit van de data.

Update februari 2023 - In 2021 realiseerden de 4.500 leden van Techniek Nederland een omzet van ongeveer 20 miljard euro. Dit werd gedaan bij woningen, ziekenhuizen, kantoren, tunnels, rioolwaterzuiveringsinstallaties, fabrieken, snelwegen en overal waar maar techniek bij komt kijken. Een grove schatting is dat hiervan voor circa 40 procent aan materialen werd ingekocht. Al deze producten met een totale waarde van ongeveer 8 miljard, van wandcontactdoos tot warmtepomp, van led armatuur tot luchtbehandelingscast, van badkuip tot bliksemafleider, is op een bepaalde manier verpakt.

Circulariteit wint terrein in de installatiebranche. Steeds meer opdrachtgevers - van overheid, commerciële vastgoedeigenaren tot woningcorporaties - vragen of eisen circulaire oplossingen voor hun projecten. Vaak hebben deze circulaire oplossingen betrekking op de installaties zelf. Denk aan een modulair ontwerp, losmaakbaar installeren, refurbished producten en levensduurverlengend onderhoud.

Waarom richten we ons nu dan op de verpakkingen en niet de installaties? Omdat verpakkingen universeel zijn. En het zijn niet alleen de installaties die een milieu-impact hebben. De verpakkingen van deze installaties en haar componenten bestaan uit onder meer plastic, piepschuim, karton, lijm en inkt. Dit legt druk op het gebruik van (fossiele) grondstoffen, resulteert in een grote afvalstroom, veel logistieke bewegingen en daarmee milieu- en financiële kosten. De uitdaging is om deze verpakkingsstroom te reduceren en de verpakkingen zelf te verduurzamen. Daarbij geldt: de niet-gebruikte verpakking is de meest duurzame verpakking. En we willen vanuit de focus op de verpakkingen zeker de opstap maken naar de installaties zelf. Techniek Nederland is initiatiefnemer van het convenant waarbij de een aantal marktpartijen meehelpen met de ontwikkeling er van. De deelnemende koplopers zijn:

•  Scheider Electric
•  TBI
•  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
•  Equans
•  Kuijpers
•  Wasco
•  Technische Unie
•  Spie
•  Rensa Family Company
 
De wil is er, maar het ontbrak aan de gemeenschappelijke vraag. Maar zoals zo vaak in de keten van fabrikant, groothandel, installateur en opdrachtgever kan een enkele schakel het ultieme verschil niet maken. De inspanningen van de som der delen levert meer op dan de afzonderlijke inspanningen. Daarom is het zo bijzonder dat een enthousiast team personen vanuit de verschillende schakels de handschoen hebben opgepakt. Want alleen in deze gezamenlijkheid komen we tot slagkracht en hebben de leveranciers des te meer argumenten om te investeren in duurzamere alternatieven.

Samen is een convenant opgesteld dat de komende jaren onszelf hard aan het werk zet. Want dat is het ultieme doel van dit convenant: het stellen van een eenduidige en gedragen vraag richting de leverancier om te veranderen. Maar het blijft niet bij de vraag. We willen juist samen optrekken met de leveranciers in het praktisch realiseren van deze circulaire ambities. Algemener geformuleerd: we willen een omslag in denken en een verandering in handelen. Het normale niet meer normaal vinden, bij onszelf afvragen waarom doen we wat we deden. Continu op zoek naar hoe het slimmer, efficiënter en met meer aandacht voor het milieu kan. Als wij daarmee de hele keten in beweging krijgen en vanuit de verpakkingen uiteindelijk ook doorgaan naar de installaties zelf, dan pas kunnen we zeggen dat we een fundamentele stap op weg naar een circulaire wereld hebben gezet.

Binnen het convenant is er vertegenwoordiging vanuit Rensa als kartrekker voor de pilotgroepen: •  Piepschuimreductie in verpakkingen
•  • Gebruik QR-codes ipv papieren documentatie in verpakkingen
• •  Taskforce groothandels (Rensa, Technische Unie, Oosterberg, Wasco en Rexel)
Update februari 2024 – gedurende een paar maanden heeft installateur en Rensa klant Energiewacht Noord gebruik gemaakt van de LEV. De proef was naar tevredenheid. In 2024 zijn er gesprekken met Energiewacht om een vervolg te geven aan de proef.

Update februari 2023 - Begin 2022 is er een start gemaakt aan een samenwerking voor een pilot traject in de gemeente Groningen. Het plan is om een licht elektrisch voertuig (LEV) beschikbaar te stellen inclusief een voorraadservice en onderhoudsonderdelen voor een installatiemonteur, waarmee hij makkelijk en emissieloos de stad Groningen in kan om zijn service werkzaamheden uit te voeren bij particulieren. Rensa vestiging Groningen is de thuisbasis. Installateurs lijken het spannend te vinden en moeten overtuigd worden voor deelname. Eind 2022 en begin 2023 start de projectgroep een charme offensief om deelnemende installateurs te werven. De deelnemende partijen zijn:

•  Gemeente Groningen
•  Century
•  Neroa
•  Lanting
•  EnergieWacht
•  Rensa Family Company
 
Uit onderzoek is gebleken dat er relatief veel voertuigen in binnenstedelijk gebied gebruikt worden voor bouw- en onderhoudsgerelateerd werk. Met een LEV en de juiste voorraad serviceonderdelen worden ruimte, bewegingen en CO2 bespaard.
Update maart 2024 – In februari 2024 is er een evaluatie geweest met de koplopende bedrijven en instanties, die betrokken zijn bij het initiatief. Ideeën zijn gedeeld, om het programma een nieuwe impuls te geven. Samenwerken met leveranciers, recyclers, verwerkers, groothandels en installateurs is een belangrijk thema. De grootste uitdaging ligt bij het stimuleren van inleveren van oude materialen, waarbij enthousiasmeren en informeren belangrijke onderdelen zijn.

Update maart 2022 - Circospin ontzorgt de installatie- en industriebranche met praktische en ketenbrede circulaire oplossingen met de focus op CV-pompen, door het samenbrengen van drie kernbegrippen: circulair, sociaal en verbindend.

Circulariteit ontstaat niet vanzelf, maar is een proces wat Circospin binnen een keten opzet en uitvoert. Waar we collectief waarde destructie omzetten in ecologische-, sociale- en economische waarde creatie. Circulariteit is dan ook niet langer een marketing buzz woord, maar een bittere noodzaak om als keten te werken naar een economie zonder afval. Voor ons nu, voor de volgende generatie straks en voor allen die daarop volgen!

Maar om zo ver te komen is praten goed maar niet genoeg, we moeten doen! Met onze pragmatische aanpak leveren we praktische oplossingen die de keten ontzorgt en voorziet van inzicht wat we samen circulair doen en bereiken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat verder dan circulariteit alleen en betekent ook een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke– en sociale problemen. Het sociale component staat daarom centraal in onze integrale visie en nemen wij mee in al onze activiteiten. Door onze samenwerking met arbeids- en mensontwikkel-bedrijven voorzien wij in waardevol werk voor mensen met een kleine of wellicht grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De veelvoud van variatie in producten en werkzaamheden, voorziet hierbij altijd in passen werk om mee te doen naar werkvermogen.

Minstens zo belangrijk is ook de scholing en opleiding van deze mensen, met als doel ze uiteindelijk zo veel mogelijk onder te brengen in de reguliere maatschappij. Met het nijpend tekort aan technische personeel, op alle werkniveaus, voorzien wij hier in een actieve bemiddelingsrol naar de partners.

Als spin in het web verbindt Circospin diverse partijen als keten aan elkaar, om collectief tot praktische circulaire oplossingen te komen voor end of life producten. We combineren de kennis en kunde die zich in de keten bevindt met onze expertise en ontzorgen de partijen met de concrete uitvoering hiervan.

We doen dit onafhankelijk en objectief om de keten brede regie te kunnen voeren. Met respect voor ieders belang, helderheid over de wederzijds verwachtingen en transparant over de resultaten. Alleen samen bereiken we een circulaire economie, met de focus op hergebruik van producten maar als totaal het hergebruik van grondstoffen. Nu is het moment om als keten de handen ineen te slaan en deze uitdaging op te pakken. We hebben nog maar 9 jaar te gaan om aan de 50% norm van de overheid te voldoen.

Rensa is één van de partners en samen werken we dagelijks aan circulaire oplossingen voor end-of-life producten en creëren hiermee ecologische- sociale en economische waarde.

Hierbij zijn de partners de trendsetters binnen hun branche of werkterrein, die circulariteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen diep geworteld hebben in het DNA. Door additionele inzet en support geven we, met onze toegevoegde waarde, een versnelling aan de opstart en executie.
Update februari 2024 - Rensa helpt scholing ontwikkelen voor het MBO. Het scholen van de MBO studenten in digitale technieken zoals Revit is essentieel om ze voor te breiden op hun toekomstige functies. Rensa is dan ook een belangrijke partner in de RIF smartbuilders zie voor meer informatie Home - Smart Builders (smart-builders.nl). Daarbij voeren de 3de en 4de jaars studenten van de opleiding Smart Builder en Mechatronica projecten uit voor Rensa Family.
Update maart 2022 - Begin 2022 heeft Rensa het initiatief genomen om voor haar vrachtauto’s de brandstof HVO100 te testen in samenwerking met Kuster Energie. Tijdens de test wordt er HVO100 getankt door 2 crachtwagens, 1 trekker/trailer combinatie en 1 distributie vrachtwagen. Er wordt gedurende 4 maanden HVO100 getankt en beide partijen monitoren gedurende deze periode de resultaten.

Het doel van de test, is het meten van het verbruik van de auto’s ten opzichte van HVO20, om zo een goed beeld te krijgen bij een brandstof die nog relatief weinig wordt ingezet. Praktijkervaring opdoen met de techniek van de auto’s, de brandstof en het verbruik in de Rensa-omgeving kan tot een beluit leiden om in de nabije toekomst HVO100 te gaan gebruiken. Tijdens het traject wordt er data verzameld door Kuster Energie en Rensa. HVO100 levert een CO2-reductie op van 90% ten opzichte van een diesel vrachtauto.
Update februari 2024 - Lean & Green is marktleider in CO₂-reductieprogramma's voor de logistieke sector. Met hulp van duurzame maatregelen en door de community aangedragen 'best practices' helpen bedrijven onderling bedrijfskosten besparen én tegelijkertijd de CO₂-uitstoot te verminderen. Rensa is één van de actieve deelnemende koplopers die samen met andere bedrijven het programma helpt ontwikkelen vanuit de praktijk als technisch groothandel met eigen transport. Zo blijft het programma aansluiten bij de praktijk. Actieve deelname betekent meedoen aan ontwikkelsessies en regelmatig contact met de programma manager van Connekt (L&G) maar ook ‘best practices’ delen in de vorm van presentaties en workshops tijdens congressen. Als bezitter van een 4e L&G Star wil Rensa graag het goede voorbeeld geven. Door samen het programma te ontwikkelen laat Rensa zien een steentje bij te dragen aan deze ontwikkeling.

Om de CO₂-footprint jaarlijks in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling te verminderen moet de uitstoot van bedrijven inzichtelijk gemaakt worden. Er zijn een aantal factoren die meewegen in het berekenen van de CO₂-footprint. Denk aan het type vrachtvervoer, materieel, modal split en de logistieke efficiëntie. Door data inzichtelijk te maken weet Rensa waar de verbeteringen zijn te behalen en hoe die het beste door te voeren zijn. Het delen van deze data geeft inzicht in waar je staat in de markt en maakt inzichtelijk hoe je in het netwerk kunt samenwerken.

De goederenstromen op de kleine en dichtbevolkte oppervlakte van Nederland groeien. Met maatschappelijke uitdagingen als congestie, verstedelijking, milieueisen en de opties binnen containervervoer en hinterland is een vernieuwing van logistieke processen vereist. De invoering van zero-emissiezones in grotere steden heeft effect op de stadslogistiek, zoals de invoer van bouwmaterialen, horeca-levering en de retail & fashion. Stadhubs kunnen bijvoorbeeld oplossingen bieden in het verduurzamen van de toevoer aan producten in steden. Innovatieve magazijntechnologieën helpen de productiviteit en effectiviteit in de opslag en verwerking van goederen te bevorderen en het jaarlijkse energiegebruik te verminderen. Rensa doet actief mee aan de ontwikkeling van het programma, samen met andere koplopende bedrijven. Begin 2023 heeft dit geresulteerd in een 4e Lean and Green Star. Rensa is daarmee de eerste technische groothandel met een 4e L&G Star in Europa.

In september 2023 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van een aantal bedrijven die zijn aangesloten bij Lean & Green, Rensa was hier onderdeel van. Het ging hierbij om het gebruik van e-trucks ‘op locatie’. De deelnemers deelden hun ervaringen en behoeften met betrekking tot dit onderwerp. De discussies over planning, laden op locatie, onderhoud en de opkomst van nieuwe fabrikanten in de Europese markt boden waardevolle inzichten en behoeften van de deelnemers. Er is duidelijk behoefte aan verdere samenwerking en kennisuitwisseling om deze transitie succesvol te maken.
 
Rensa is lid van IG&D. Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid, regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan werd in 1993 uit de toenmalige Sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening ingebed in de Stichting Doetinchem ’70, opgericht in 1966 als promotieorgaan van de gemeente Doetinchem, de Vereniging Industrie Groothandel & Dienstverlening opgericht. IG&D Bedrijvig Doetinchem is dé belangenbehartiger van het Doetinchemse bedrijfsleven.
 

IG&D komt op voor de belangen van haar bijna 275 leden. Vanuit die rol voeren we de dialoog met overheid en politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem en Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.

Binnen de 7 portefeuilles van IG&D, werken we voor en met onze leden samen met anderen uit verschillende werkvelden aan een optimaal economisch klimaat in Doetinchem. IG&D fungeert als platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs.

IG&D gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Onze goedbezochte ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn sinds jaar en dag de ideale plek voor het leggen van nuttige contacten. Door elkaar te ontmoeten, in elkaar te investeren en – vaak verrassende – samenwerkingen te zoeken, kunnen we elkaar en onze regio economisch en sociaal versterken.

 

Commissies en werkgroepen
• Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
• Commissie Parkmanagement
• Projectgroep Arbeid en Scholing waaronder het ‘Technieklokaal ‘ valt.

 
Technieklokaal Doetinchem en Bronckhorst
Vanuit de stichting Technieklokaal worden jaarlijks  2300 basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt voor energiebesparing en ze maken dan ook een leuk werkstukje . Daarnaast kan het de leerlingen helpen in de beroepskeuze. Het bedrijfsleven helpt daarbij. Rensa is steunt door middel van de "Vrienden van het Technieklokaal".
Daarin kunnen alle Doetinchemse, Bronckhorster en Doesburgse ondernemingen kenbaar maken dat zij individueel betrokken zijn bij het Technieklokaal.
• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen
• Commissie Duurzaam in Doetinchem (DUID)
• Commissie Activiteiten en Thema’s
• Communicatie en Ledenwerving
 

Meer informatie is te vinden op: https://www.igddoetinchem.nl/ en http://www.technieklokaaldb.nl/

Innovatie en kennismanagement van Rensa family is gelokaliseerd in het innovatiecentrum de Steck in Doetinchem. In deze voormalige bibliotheek (www.desteck.nu)  zijn naast Rensa een tiental andere bouw gerelateerde bedrijven aanwezig. Met de aanwezigheid van Rensa family in de Steck kunnen we de ideeën op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk met andere bedrijven verder door ontwikkelen. Onder begeleiding van K&I lopen er continue een aantal studenten stage. Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd worden voor klanten, leveranciers en personeel van de Rensa Groep en andere belangstellende.

Update maart 2024 – Rensa Family Company afdeling Prefab en Project logistiek is specialist in ketensamenwerking op logistiek gebied. Samen met leveranciers, installateurs en aannemers (de bouwketen) werken zij aan efficiënte en duurzame oplossingen op en om de bouwplaats. De nadruk ligt daarbij op slimme proces inrichting door bijvoorbeeld prefabricage en/of aanleveren per bouwkavel. Door de keten anders in te richten worden kosten bespaard, wordt de kwaliteit van het werk verhoogd, wordt het gemak vergroot en de afvalstroom gereguleerd en gereduceerd.

Update januari 2021 - Een van de grootste uitdagingen van de bouwsector ligt in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben een aantal partijen een paar jaar geleden samen het Platform Logistiek in de Bouw opgericht. Het Platform Logistiek in de Bouw is opgericht door Bouwend Nederland, Programma Duurzame Logistiek/Connekt, TU- Delft, TLN, TNO: Mobiliteit en Logistiek, EVO, HIBIN en de Hogeschool Rotterdam. Zij zijn er al geruime tijd van overtuigd dat er veel winst te halen valt in de manier waarop processen vormgegeven worden in de bouw.

 

Goed op weg
Een conclusie uit een onderzoek van het platform is dat arbeidsproductiviteit van bouwvakkers op de bouwplaatsen door onder meer de haperende bouwlogistiek laag is. Het percentage ligt tussen de veertig en vijftig procent. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de meeste goederen vaak niet op de juiste tijd en plaats worden afgeleverd. Als een metselaar 's ochtend wil beginnen dan weet hij vaak niet of zijn spullen en materialen al klaarliggen voor zijn werkzaamheden op die dag. Die productiviteit kan omhoog met dertig minuten per dag als leveranciers en de hoofdaannemer nauwer samenwerken. De leverancier zit steeds vaker op de schoot van de hoofdaannemer.

 

Theorie omzetten in praktijk

De resultaten van het onderzoek van het Platform Logistiek in de Bouw, waaraan 115 bouw gerelateerde bedrijven deelnamen, vormen het uitgangspunt voor een vijfjarig onderzoekstraject vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI), waarin Dinalog, NWO en TNO zich hebben verenigd. Dit onderzoek, 4C (Cross Chain Control Center) in bouwlogistiek, wordt verricht in het kader van de topsector Logistiek. Binnen het onderzoek hebben marktpartijen, overheid en kennisinstellingen veel theoretische kennis opgedaan. Die kennis moet nu worden onderbouwd met mogelijke oplossingen aan de hand van ‘best practices’.

 

Rensa praktijk voorbeelden
Rensa heeft het aantal samenwerkingsvormen die tot een meer efficiënte bouwlogistiek hebben geleid verder uitgebreid in 2020. Naast deelname aan het platform is Rensa vooral bezig met het in praktijk brengen van bouwlogistieke trajecten waarbij duurzaamheid ook een onderdeel vanuit maakt. Het gaat hier dan om de gehele bouwketen waar de besparingen te behalen zijn en niet zozeer het aandeel van Rensa. Rensa werkt in 2020 gemiddeld aan 20 bouwplaats logistieke projecten per keer.

Meer weten? Ga naar www.logistiekindebouw.nl

Rensa Verwarming & Ventilatie werkt samen met Stadsmijn Achterhoek in Groenlo, evenals verschillende woningcorporaties. Samen bundelen ze hun krachten om circulariteit te bevorderen en diverse bouwmaterialen en bruikbare artikelen een tweede kans te geven.

Deze samenwerking richt zich op het verzamelen van verschillende bouwmaterialen en praktische items, veelal afkomstig van bouw- en renovatieprojecten. In eerste instantie concentreert Rensa zich op het inzamelen van diverse circulaire items, zoals wastafels, spiegels en kranen. De verzamelde artikelen worden zorgvuldig gescreend, gereinigd en/of gerenoveerd door Rensa, waarna ze weer beschikbaar worden gesteld via Stadsmijn aan woningcorporaties en aangesloten onderhoudsbedrijven.

Dit initiatief is voornamelijk actief in Oost-Nederland, maar kan elders ook worden benut. Rensa streeft ernaar een waardevolle bijdrage te leveren aan een meer circulaire economie door circulaire artikelen een tweede leven te geven.

Update februari 2024: Eind 2023 hebben we alle circulaire producten ondergebracht in de HUB van de Stadsmijn. Voordeel is dat er meerdere partijen gebruik kunnen maken van de beschikbare producten.

Update januari 2023 - Rensa Verwarming & Ventilatie heeft in december 2020 een driejarig contract getekend met Cirkelregio Achterhoek. Cirkelregio is een onderdeel van Cirkelstad, waar ook New Horizon een kennispartner van is. Rensa gaat in de Achterhoek het gebruik van circulaire materialen stimuleren door onder meer met gemeentes en woningcorporaties in contact te treden. Een eerste prestatie is een plek in de Gelderse Circulaire Innovatie top 20 met het Re-pump Programma. 4 keer per jaar is er een bijeenkomst waarbij vertegenwoordiging vanuit Rensa aansluit.

Update februari 2024 - Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. Maar dat doen we niet altijd alleen. Zo werken we sinds 2013 samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem onder de naam Innovatiehub Doetinchem. ETNA Coffee Technologies is het vierde bedrijf en is aangesloten in augustus 2024.

 

De studenten komen stagelopen of afstuderen bij één van de vier bedrijven. Net zoals bedrijven zijn er ook stages in alle soorten en maten. Zo zijn er binnen de hub stages op MBO-, HBO- en WO-niveau. Daarnaast wordt er natuurlijk ook onderscheid gemaakt tussen een snuffel-, meewerk-, of afstudeerstage. Bij een snuffel- en meewerkstage gaat de student volledig mee in de processen waar de afdeling op dat moment mee bezig is. Hier zit regelmatig een opdracht vanuit de onderwijsinstelling aan gekoppeld. Een afstudeerder gaat aan de slag met een gerichte opdracht. Deze wordt opgesteld door het bedrijf samen met de student en school gevormd tot een waardige afstudeeropdracht. Tijdens deze stages organiseert Innovatiehub Doetinchem bijeenkomsten om de studenten samen te brengen en hierbij de mogelijkheid te bieden om van elkaar te leren.

 

Het doel van deze samenwerking is om de continuïteit van de inspanningen van de studenten te waarborgen en daardoor blijvend met innoverende zaken bezig te zijn. Onze Innovatiehub zorgt hierdoor voor vernieuwing, verjonging en verbinding. Studenten krijgen bovendien letterlijk en figuurlijk de ruimte om tot frisse, creatieve en innovatieve oplossingen te komen.

 

Sinds de oprichting is de Innovatiehub steeds beter vindbaar voor de collega’s en zijn er op regelmatige basis studenten te vinden op de verschillende afdelingen bij de vier bedrijven die onderdeel zijn. Momenteel, maart 2023, lopen er 26 studenten stage of zijn bezig met hun afstudeeronderzoek bij een van de bedrijven.

 

Resultaten bij Rensa
Zowel vanuit het HBO en MBO doen studenten een meewerkstage binnen de bedrijven. Tijdens deze stage worden ze ondergedompeld in de werkzaamheden van hun toekomstige beroepenveld. De studenten ondersteunen hun collega’s en krijgen soms de verantwoordelijkheid over hun eigen (deel-)projecten. Naast deze taken voeren sommige studenten ook een kleinschalig onderzoek uit, gericht op het verbeteren of analyseren van problemen die spelen op de afdeling. Een voorbeeld van dit type onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Facility. Hier is onderzoek gedaan naar de standaardisatie van meldingen in TOPdesk. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het efficiënt functioneren van de afdeling.

 

Naast de meewerkstages zijn er ook een aantal afstudeeronderzoeken geweest binnen Rensa. Deze studenten werken in principe niet mee met de collega’s maar richten zich met name op een vraagstuk op een afdeling. Een aantal voorbeelden van resultaten van deze afstudeerscripties:

 

- Duurzaamheid en communicatie (HAN) - Duurzame toekomstbestendigheid (HAN) - Vepakkingen in de keten (HAN) - Optimizing the outbound logistics network - Effectief implementeren van een E-Learning Office 365 - Analyse van generale implementatiemislukkingen voor Self-Service Business Intelligence - Eigen regie op vitaliteit bij Rensa - Doelgroep analyse nieuw product + realisatie nieuwe website - Optimalisatie klantorderproces - Ontwikkeling transport + inzet landelijke transporthubs - Softwarestandaardisatie energiecalculatie – Alternatief voor kartonnen verpakkingen voor kleingoed – Nieuwe leermodules voor medewerkers – Optimaliseren betrouwbare plandata voor betere inrichting transport

 

Gedurende hun stageperiode maken de studenten ook kennis met de andere innovatiehubs in de regio:
- Innovatiehub Achterhoek-Liemers (Vink Kunststoffen in Didam, Ubbink in Doesburg en von Gahlen in Zevenaar) - Innovar (Contour Advanced Systems, van Raam en Waterkracht in Varsseveld).
- IIME (Q-concepts in Doetinchem): zij zijn voornamelijk bekend van het ‘HAN Solarboat’ project waarmee zij jaarlijks deelnemen aan zonnebootraces in Europa.
- Innovatiehub Winterswijk (Colubris Cleantech, Contour Covering Technologies en Klein Poelhuis in Winterswijk) - Innofields (Royal Eijkelkamp en HAL24K uit Giesbeek en Altop Products uit Beek): Dit is een thematische hub die zich voornamelijk bezighoudt met bodemgebruik.

Gezamenlijk organiseren de hubmanagers van bovenstaande hubs onder andere trainingen en brainstormsessies voor de studenten van de hubbedrijven.

 

Met ondersteuning van de hub wordt geprobeerd om innovatieve ontwikkelingen binnen de bedrijven aan te jagen en aan te vullen met kennis en ideeën van studenten. Samenwerking en kennisdeling zijn een essentiële factoren om deze innovatie te waarborgen.

 

Meer weten? Ga naar www.innovatiehub.com

Update februari 2024 - Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet volledig in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren.

Rensa heeft een Revit-plugin ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit de Revit ontwerptekening, een betrouwbare materiaallijst te genereren. De materiaallijst is geschikt om in te lezen in het ERP pakket waarmee wordt besteld. Hierdoor wordt veel tijd bespaard in het bestelproces en is de kans op fouten in bestellingen tot een minimum gereduceerd.

Hierbij werkt Rensa samen met stichtingen ETIM en 2BA in het kader van de uniforme object bibliotheek. Rensa is een partner in de Digideal DigiGO programma digitaal stelsel ontwikkeling (DSGO).
Update februari 2024 – Rensa gaat starten met het gebruik van een aanvullende stikstof module van de applicatie BigMile. In 2024 worden er een aantal installateurs benaderd waarmee, gedurende een vooraf afgesproken periode, een CO2 en stikstof allocatie monitor gestart wordt. De proef periode wordt vooral gebruikt om data te analyseren en te interpreteren. Voor de deelnemende installateurs betreft het scope 3 CO2 uitstoot.

Update januari 2023 - Omdat Rensa deelnemer is aan het Lean and Green programma, maken zij ook gebruik van het CO2 analyse programma BigMile. Met deze tool kan Rensa CO2 toewijzen aan levering. In de berekening wordt rekening gehouden met het type brandstof, het getransporteerd volume en de levering als onderdeel van een geplande route. Deze kennis gebruikt Rensa in de doorontwikkeling van de CO2-analyse.

In 2021 zijn de eerste gesprekken gevoerd over CO2 en stikstof allocatie van transport naar en van de bouwplaats. Topsector logistiek, Lean and Green en BigMile zijn hier bij betrokken. Het innovatie traject heeft als doel om een platform te ontwikkelen waar de transporterende partij de data deelt op aanvraag van de aannemende partij van het bouwproject. In 2023 is de eerste aanzet voor diverse pilot trajecten gestart met o.a. Dura Vermeer en transporteur LCW.